Viên Kẽm Thiên Sư

297,000 230,000

Viên Kẽm Thiên Sư, kẽm tham gia vào việc hợp thành các loại Enzym, trình tự sao và phân chia nhiễm sắc thể ADN và ARN của tế bào và việc hợp thành protein